Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Hvis virksomhedens produkt er årsag til en skade på ting eller personer, så hæfter producenten uden at ifalde et egentligt ansvar. Hele området er særdeles kompliceret, og alle typer skader kan have vidtrækkende konsekvenser for virksomheden.

Ansvarsforsikringen i aftalen er meget omfattende. Den er udvidet til at omfatte erhvervsansvar, produktansvar, ingrediensdækning inklusiv bearbejdning, forureningsansvar, fareafværgelse, graveskadedækning og reparationsansvar.

Erhvervsansvar
Forsikringen dækker erstatningsansvar for skader, der er påført personer eller ting under udøvelse af virksomhed, samt erstatningsansvar der pålægges som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift.

Forsikringen er udvidet til at dække grundejeransvar, uanset om der finder udlejning sted.

Produktansvar
Forsikringen dækker erstatningsansvar for skader, der er påført personer eller ting forvoldt af produkter eller ydelser, der er bragt i omsætning eller udført.

Dækningssum 
10.000.000 kr. pr. person og/eller tingskade i alt, heraf indtil:

  • 10.000.000 kr. pr. skade og i alt for bearbejdnings- og behandlingsdækning (produktansvar) og indtil
  • 2.000.000 kr. pr. skade og i alt for bearbejdnings- og behandlingsdækning (erhvervsansvar) og indtil
  • 10.000.000 kr. pr. skade og i alt for ingrediens-/komponentskadedækning og indtil
  • 2.000.000 kr. pr. skade og i alt for ingrediens-/komponenttabsdækning og indtil
  • 2.000.000 kr. pr. skade og i alt for forureningsdækning
  • 1.000.000 kr. pr. skade og i alt for fareafværgelse
  • Retshjælp jf. særlige betingelser

Forsikringsselskabets samlede forpligtelser pr. forsikringsår kan ikke overstige 10.000.000 kr. for den enkelte forsikringstager.

Forsikringsbehov
Hvis virksomheden har behov for eller ønsker yderligere dækning, kan den rette henvendelse til Willis.

Selvrisiko
For forsikringen gælder følgende selvrisiko:

  • 5.000 kr. af enhver erhvervs- og produktansvarsskade

Præmieberegning og tarifering sker efter antal ansatte i virksomheden inklusiv virksomhedens indehaver.

Antal ansatte oplyses i følgende grupper:

  • Administration/kontor.
  • Øvrige ansatte (inklusiv indehavere)

Ophørsdækning for kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring
For personligt ejede virksomheder eller virksomheder drevet i selskabsform (f.eks. A/S, ApS.) som er erhvervs- og produktansvarsforsikret under forsikringsaftalen for ARBEJDSGIVERNE, kan forsikringen ved salg eller forretningsophør af virksomheden ændres til en ophørsdækning for erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Afløbsdækningen skal etableres straks ved salg eller forretningsophør af virksomheden, og den oprindelige forsikring må ikke have været ude af kraft inden overgangen til afløbsdækning.

Afløbsdækningen er tiårig og er gældende fra datoen for salg eller forretningsophør af virksomheden.

Sikrede har ret til at forlænge afløbsdækningen for yderligere en tiårig periode ved udløb. Præmie og vilkår herfor bestemmes af forsikringsselskabet ved den forsikredes udnyttelse af rettigheden.

Udvidelsen kan ikke etableres, hvis virksomhedens ophør skyldes, at den erklæres konkurs.

Dækningssum for ophørsdækning
Dækningssummer pr. skade og i alt pr. forsikringstager som var gældende for den løbende ansvarsforsikring, er tillige gældende for hele dækningsperioden for den etablerede afløbsdækning.

Selvrisiko
Selvrisiko pr. skade som var gældende for den løbende ansvarsforsikring, er tillige gældende for hele dækningsperioden for den etablerede afløbsdækning.