Erhvervsretshjælpsforsikring

Denne type skadessager kan trække ud i årevis, og det varierer meget, hvordan reglerne er i forskellige lande. Det vigtigeste er naturligvis, at man kan koncentrere sig om at drive sin virksomhed og lade dygtige advokater føre sagen til bedst mulige resultat.

Erhvervsretshjælpsforsikring kan tilbydes som et tillæg til en erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Formålet med dækningen er at betale sagsomkostninger ved erhvervsmæssige retstvister, der kan indbringes for danske domstole eller voldgiftsretter og som afgøres efter dansk ret.

Ved tvister forstås konkrete aktuelle konflikter, som kan danne et rimeligt grundlag for et civilretsligt søgsmål. Der ydes ikke dækning for almindelig advokatrådgivning.

Erhvervsretshjælpsforsikringen dækker tvister i forbindelse med den forsikredes virksomhed (jf. forsikringsbetingelserne).

Forsikringen dækker ikke inkassosager.

Indtegningsregler
Det er en betingelse for tegning af erhvervsretshjælpsforsikringen, at den forsikredes erhvervs- og produktansvarsforsikring er tegnet i forsikringsselskabet under forsikringsaftalen for ARBEJDSGIVERNE.

Dækningssum
Forsikringsselskabets erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed begrænset til 250.000 kr. og max. 500.000 kr. pr. forsikringsår.

Selvrisiko
Selvrisikoen udgør 5.000. kr.